Milarepa

Tibet’s Greatest Yogi

Explore Milarepa's Caves

The caves where Jetsun Milarepa practiced

As identified in the biography of Milarepa by Tsangyön Heruka

6 renowned outer fortresses*
ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཕྱིའི་རྫོང་དྲུག།

(Located in the Kyidrong Valley)

Drakar Taso Dzong བྲག་དཀར་རྟ་སོ།
Minkhyuk Drima Dzong སྨིན་ཁྱུག་དྲི་མ་རྫོང་།
Lingpa Drakmar Dzong ལིང་པ་བྲག་དམར་རྫོང་།
Rakma Changchup Dzong རག་མ་བྱང་ཆུབ་རྫོང་།
Kyangphen Namkha Dzong སྐྱང་ཕན་ནམ་མཁའ་རྫོང་།
Dragkya Dorje Dzong བྲག་སྐྱ་རྡོ་རྗེ་རྫོང་།

6 lesser known inner fortresses
༈ མ་གྲགས་པ་ནང་གི་རྫོང་དྲུག།

(Located in Rongshar Valley)

Drakmar Chonglung Dzong མཆོང་ལུང་ཁྱུང་རྫོང་།
Kyipa Nyima Dzong སྐྱིད་པ་ཉི་མ་རྫོང་།
Khujuk Wenpa Dzong ཁུ་བྱུག་དབེན་པ་རྫོང་།
Shelpuk Chushing Dzong ཤེལ་ཕུག་ཆུ་ཤིང་རྫོང་།
Betse Döyön Dzong བེ་རྩེ་འདོད་ཡོན་རྫོང་། **
Tsikpa Kangthil Dzong རྩིག་པ་རྐང་མཐིལ་རྫོང་།

6 secret fortresses
༈ གསང་བའི་རྫོང་དྲུག།

(Located around Lake Palkhü)

Gyadrak Namkha Dzong རྒྱ་བྲག་ནམ་མཁའ་རྫོང་།
Takphuk Senge Dzong སྟག་ཕུག་སེང་གེ་རྫོང་།
Bèphuk Mamo Dzong སྦས་ཕུག་མ་མོ་རྫོང་།
Laphuk Pema Dzong ལ་ཕུག་པདྨ་རྫོང་།
Lango Ludü Dzong གླང་སྒོ་ཀླུ་བདུད་རྫོང་།
Trogyal Dorje Dzong ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་རྫོང་།

2 additional fortresses
༈ ཡང་རྫོང་གཉིས།

Kyiphuk Nyima Dzong སྐྱིད་ཕུག་ཉི་མ་རྫོང་།
Potho Namkha Dzong སྤོ་མཐོ་ནམ་མཁའ་རྫོང་། (Pori Potho སྤོ་རི་སྤོ་མཐོ།) 

4 renowned caves
༈ ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཕུག་ཆེན་བཞི།

Nyanang Dröpa Phuk གཉའ་ནང་གྲོད་པ་ཕུག།
Lapchi Düdul Phuk ལ་ཕྱི་བདུད་འདུལ་ཕུག།
Tringyi Driché Phuk བྲིན་གྱི་འབྲི་ལྕེ་ཕུག།
Tisé Dzutrul Phuk ཏི་སེ་རྫུ་འཕྲུལ་ཕུག།

4 lesser known caves
༈ མ་གྲགས་པའི་ཕུག་པ་བཞི།

Tsaé Gangtsuk Phuk རྩའི་རྐང་ཚུགས་ཕུག།
Röngyi Ösal Phuk རོན་གྱི་འོད་གསལ་ཕུག།
Ralé Sa-og Phuk ར་ལའི་ཟ་འོག་ཕུག།
Kutang Phukrön Phuk ཀུ་ཐང་ཕུག་རོན་ཕུག།

* “Fortress” refers to larger caves
** Located near Palkhü Palthang

Footsteps of Milarepa by Thopaga Editorials
Pilgrimage to Takphuk Senge Dzong